U- 

Pesticider

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Biologiska prov - specialsortiment (BSP2.9) 
Svarsfrekvens: Svarstid enligt överenskommelse 
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Indikation

Thiabendazole, imazalil, pyrimetanil, CCC och MQ är pesticider.
ETU är markör för mancozeb och andra ditiokarbamater.
2,4-D, MCPA, OH-MCPA och 2,4,5-T är markörer för fenoxisyror.
2,4,6-T är markör för Prokloraz.
3,5-DCA är markör för fungicider Iprodion, Vinclozolin, Procymidon och Chlozolinate.
3,4-DCA är markör för herbicider Diuron, Propanil, Linuron och Neburon.
3-PBA och DCCA är markörer för pyretroider, tex cypermetrin.
4F-3PBA är en metabolit till Cyfluthrin.
TCP är markör för klorpyrifos.

Provtagning

Dessa analyser utförs efter överenskommelse. Vid bedömning av yrkesmässig exponering, kontakta yrkeshygieniker ansvarig för rådgivningstelefonen på telefon 046-17 31 85 för instruktioner om lämplig tidpunkt i förhållande till arbetspass för insamling av urin. Vid provsamling kan urin samlas direkt i plastflaska eller i pappersmugg som sedan överförs till 2 × 10 ml PP-rör.

Vid bedömning av övrig exponering samlas morgonurin i pappersmugg som sedan överförs till 2 × 10 ml PP-rör.

Provhantering, förvaring och transport

Vid postbefordran emballeras provet väl och förses med etiketten "Biologiskt prov". Skicka proverna så snart som möjligt till analyslaboratoriet, dock ej dag före arbetsfri dag. I det senare fallet skall proverna förvaras i kylskåp fram till avsändandet.

Remisser för biologiska prover finns att ladda ner från http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/labremisser-2/. Kan också beställas via ammlab@skane.se.

Övrig information

Vi analyserar etylentiourea (ETU), diklorfenoxiättiksyra (2,4-D), metylklorfenoxiättiksyra (MCPA) och dess metabolit OH-MCPA, triklorfenoxiättiksyra (2,4,5-T), triklorfenoxiättiksyra (2,4,6-T), 3,5-dikloranilin (3,5-D), 3,4-dikloranilin (3,4-D), fenoxibensoesyra (3-PBA), diklorvinyldimetylcyclopropankarboxylsyra (DCCA), 3-fenoxi-4-fluor-bensoesyra (4F-3PBA), triklorpyridinol (TCP), thiabendazole, imazalil, pyrimetanil, klormeqvat (CCC) och mepiquat (MQ).

P.g.a. lågt provinflöde utförs analyserna endast efter överenskommelse. Vänligen kontakta oss på telefon 046-173195 eller e-post ammlab@skane.se för mer information.

För mer information om remisser och provtagning, se http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/labremisser-2/.

  Senast uppdaterad/signatur
2018-06-21 / MAZ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Arbets- och miljömedicin Syd (lab), Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Adress
Arbets- och miljömedicin Syd (lab),
Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Scheelevägen 8
223 81 LUND
Kontakt
Telefon 046-173195 
Fax  
E-post ammlab@skane.se