Cytostatika på yta

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Cyt_v2.1 
Svarstid: Svarstid 25 arbetsdagar 
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Indikation

Yrkesmässig exponering för cytostatika förekommer framför allt vid tillverkning av cytostatika, beredning av infusionslösningar som innehåller cytostatika, behandling av patienter med cytostatika, omvårdnad av behandlade patienter, städning av lokaler där cytostatika hanteras samt rengöring och service av utrustning. Läkemedlen kan tas upp i kroppen via huden eller genom inandning. Vanligt förekommande cytostatika är cyklofosfamid (CP), ifosfamid (IF), 5-fluorouracil (5-FU), gemcitabin (gem), cytarabin (cyta), etoposid (etop) och metotrexat (MTX). För att få ett mått på den yrkesmässiga exponeringen för dessa substanser kan man undersöka arbetsmiljön med avseende på förekomst av cytostatikakontamination på ytor.

Provtagning

Det finns tre olika paneler där olika substanser ingår. En eller flera substanser kan analyseras inom varje panel:

Panel 1: ytprovtagning av cyklofosfamid (CP), ifosfamid (IF), 5-fluorouracil (5-FU), gemcitabin (gem) och etoposid (etop)

Panel 2: ytprovtagning av cytarabin (cyta) och metotrexat (MTX)

Panel 3: Cytostatika som innehåller platina

Provtagningsanvisningar för panel 1, 2 och 3 finns på AMM Syds hemsida: http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/provtagningsanvisningar/

remiss för panel 1-3:
Cyt_v2.1

En definierad yta torkas av med ett absorberande material fuktat med ultrarent vatten. Om ytan som ska provtas behöver definieras används en plastram med känd area. Även ytor som i sig själva är avgränsande, t ex backar och hyllor, kan provtas utan ram. Den provtagna ytan får då mätas upp med måttband eller linjal. Ange på remissen den uppmätta arean eller markera om ram använts. Ange också vilken typ av yta som provtagits; laminat, plast, rostfritt eller övrigt.

Provtagningsmaterial
Perotex-kompresser (panel 1) eller filterpapper (panel 2)
50 ml Falconrör med etiketter
Engångsplastpincetter
Engångspasteurpipetter 0,5 ml
Ultrarent vatten
Papperstejp
Plastram
Måttband/linjal
Plastpåsar
Remisser
Engångshandskar av nitril
Destillerat vatten
Pappersservetter

Allt material utom engångshandskar, måttband, papperstejp, pappersservetter och destillerat vatten ska rekvireras från Arbets- och miljömedicin i Lund via telefon 046-173195 eller e-post ammlab@skane.se minst 10 arbetsdagar före planerad provtagning och minst 20 arbetsdagar före planerad provtagning ifall provtagningsmaterial ska levereras utanför Sverige.

Remisser för avstryksprovtagning av cytostatika kan laddas ner från http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/labremisser-2/ eller beställs från Arbets- och miljömedicin via telefon 046-173195 eller e-post ammlab@skane.se.

Provhantering, förvaring och transport

Förvara proven i frys (-20 ºC) tills leverans till Arbets- och miljömedicin. Skicka proven på ett sådant sätt att de kommer fram till lab frysta, exempelvis i en frigolitlåda med kylklampar. Skicka ej proverna dag före arbetsfri dag.

Paketet adresseras till:
Arbets- och miljömedicin Syd
Godsmottagningen Medicon Village
Byggnad 402A, vån 3
Scheelevägen 8
223 81 Lund

Referensintervall

Då cytostatika troligtvis förekommer som ytkontamination på arbetsplatser där ämnena hanteras kan man inte alltid förvänta sig värden som är mindre än metodens detektionsgräns <0,1 ng/prov för CP, IF, Gem, Etop, Cyta, MTX och platinainnehållande cytostatika, <0,5 ng/prov Etop, <0,7 ng/prov för 5-FU. För CP och IF har bakgrundsnivåer på ytor som ligger under 90 pg/cm2, dvs. övre referensområdesgräns, beräknats.

  Senast uppdaterad/signatur
2023-02-09/ MAZ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Arbets- och miljömedicin Syd (lab), Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Adress
Arbets- och miljömedicin Syd (lab),
Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Scheelevägen 8
223 81 LUND
Kontakt
Telefon 046-173195 
Fax  
E-post ammlab@skane.se