U- 

Ftalater

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Biologiska prov - specialsortiment (BSP2.9) 
Svarsfrekvens: Svarstid enligt överenskommelse 
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Indikation

Ftalater är en grupp kemikalier som används i enorma mängder, dels som mjukgörare i plaster och dels som lösningsmedel i olika produkter för personlig vård, t.ex. smink, deodoranter och hårvårdsprodukter. Ftalaterna har i in vitro och djurstudier visat sig ha hormonstörande effekter. Även studier på exponerade arbetare och personer ur normalbefolkningen har visat på en ökad förekomst av effekter, så som minskad halt av testosteron, sämre spermiekvalitet och en ökad förekomst av astma.

Då ftalaterna själva är mycket spridda miljögifter analyseras i stället deras metaboliter i urinen vilket minskar risken för att proverna kan bli kontaminerade av modersubstanserna. Analys av ftalatmetaboliter i urin används för att bestämma exponeringen för en rad olika ftalater.

Provtagning

Dessa analyser utförs efter överenskommelse. Vid bedömning av yrkesmässig exponering, kontakta yrkeshygieniker ansvarig för rådgivningstelefonen på telefon 046-17 31 85 för instruktioner om lämplig tidpunkt i förhållande till arbetspass för insamling av urin. Vid provsamling kan urin samlas direkt i plastflaska eller i pappersmugg som sedan överförs till 2 × 10 ml PP-rör.

Vid bedömning av övrig exponering samlas morgonurin i pappersmugg som sedan överförs till 2 × 10 ml PP-rör.

Remisser för biologiska prover finns att ladda ner från http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/labremisser-2/. Kan också beställas via ammlab@skane.se.

Provhantering, förvaring och transport

Provet kan skickas med post varvid det emballeras väl och förses med etiketten "Biologiskt prov". Skicka proverna så snart som möjligt till analyslaboratoriet, dock ej dag före arbetsfri dag. I det senare fallet skall proverna förvaras i kylskåp fram till avsändandet.

Referensintervall

Referensintervall för hälsoeffekter saknas. Som ett mått på exponering som är högre än normalbefolkningens kan 95te percentilen i en grupp ur normalbefolkningen användas (dvs gränsen till de 5% som har högst halter i en normalbefolkningsgrupp).

För unga svenska män från Skåne år 2010 var 95 percentilen (nmol/mmol kreatinin) för:
mono-ethyl phthalate (MEP):200
mono-butyl phthalate (MBP):41
mono-benzyl phthalate (MBzP):17
mono-ethylhexyl phthalate (MEHP):2
mono-(2-ethyl-5-hydroxylhexyl) phthalate (5-oh-MEHP) :13
mono-(2-ethyl-5-oxohexyl) phthalate (5-oxo-MEHP):6
mono-(2-ethyl-5-carboxypentyl) (5-cx-MEPP):9
mono-(4-methyl-7-hydroxyloctyl)phthalate (7-oh-MMeOP):10
mono-(4-methyl-7-oxo octyl)phthalate (7-oxo-MMeOP):8
mono-(4-methyl-7-carboxyheptyl)phthalate (7-cx-MMeHP):15

Övrig information

Ftalatmetaboliterna hydrolyseras med glucoronidase från E-koli för att ta bort glukoronsyrakonjugering. Därefter tillsätts intern standard och organiskt lösningsmedel. Ftalatmetaboliterna analyseras sedan med vätskekromatografi-tandem masspektrometri.

Vi analyserar mono-benzylftalat, mono-butylftalat, mono-etylftalat, mono-etylhexylftalat, mono-5-oxo-etylhexylftalat, mono-(2-etyl-5-carboxipentyl)ftalat, mono-(4-metyl-7-carboxiheptyl)ftalat, mono-(4-metyl-7-hydroxyloctyl)ftalat och mono-(4-metyl-7-oxooctyl)ftalat.

P.g.a. lågt provinflöde utförs analyserna endast efter överenskommelse. Vänligen kontakta oss på telefon 046-173195 eller e-post ammlab@skane.se för mer information.

För mer information om remisser och provtagning, se http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/labremisser-2/.

  Senast uppdaterad/signatur
2018-06-21 / MAZ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Arbets- och miljömedicin Syd (lab), Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Adress
Arbets- och miljömedicin Syd (lab),
Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Scheelevägen 8
223 81 LUND
Kontakt
Telefon 046-173195 
Fax  
E-post ammlab@skane.se