U- 

Bisfenol A

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Biologiska prov - specialsortiment (BSP3.0) 
Svarsfrekvens: Svarstid enligt överenskommelse 
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Indikation

Bisfenol A (BPA) används vid tillverkning av ett antal plaster och epoxihartser och är en av världens vanligaste plastkemikalier. BPA har använts i mer än 50 år. BPA baserad plast är klar och hård , den används till en mängd olika konsumtionsvaror ( t.ex. plastburkar, plastmuggar, returflaskor, CD-skivor och DVD-skivor etc.). Epoxihartser innehållande BPA används som beläggningar på insidan av många konservburkar för livsmedel och dryckesburkar men även i vissa typer av tandfyllnadsmaterial. Det användes tidigare, men inte nu längre, i nappflaskor och barnmatsburkar. BPA kan även förekomma i termiskt papper såsom används i försäljningskvitton. Det används även och i byggmaterial som golvbeläggningar och vid sk. relining av gamla vatten ledningsrör.

Bisfenol A är ett hormonstörande ämne och har i djurstudier visat kunna störa utvecklingen av hjärnan, och påverka beteende och reproduktionsorgan. EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet (EFSA) har fastställt ett tolerabelt daglig intaget (TDI) för bisfenol A till 50 mikrogram per kg kroppsvikt och dag. Ett TDI värde innehåller alltid en säkerhetsmarginal och är baserat på ett NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) av 5 mg per kg kroppsvikt och dag (EFSA, 2006). Det nuvarande TDI-värdet är dock omdiskuterat då en stor mängd djurstudier som gjorts de senaste åren har rapporterat effekter av BPA vid doser under 5 mg per kg kroppsvikt och dag.

Undersökningar av allmänbefolkningen i Sverige visar på en låggradig exponering för bisfenol A, några få mikrogram per kg kroppsvikt och dag, både för barn och vuxna. En av de största källorna är troligen mat från konservburkar. Utsöndringen av BPA i urin är snabb, med en halveringstid på ca 6 timmar. BPA utsöndras till största delen bunden till glucuronid.

Provtagning

Dessa analyser utförs efter överenskommelse. Vid bedömning av yrkesmässig exponering, kontakta yrkeshygieniker ansvarig för rådgivningstelefonen på telefon 046-17 31 85 för instruktioner om lämplig tidpunkt i förhållande till arbetspass för insamling av urin. Vid provsamling kan urin samlas direkt i plastflaska eller i pappersmugg som sedan överförs till 2 × 10 ml PP-rör.

Vid bedömning av övrig exponering samlas morgonurin i pappersmugg som sedan överförs till 2 × 10 ml PP-rör.

Remisser för biologiska prover finns att ladda ner från http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/labremisser-2/. Kan också beställas via ammlab@skane.se.

Provhantering, förvaring och transport

Provet kan skickas med post varvid det emballeras väl och förses med etiketten "Biologiskt prov". Skicka proverna så snart som möjligt till analyslaboratoriet, dock ej dag före arbetsfri dag. I det senare fallet skall proverna förvaras i kylskåp fram till avsändandet.

Referensintervall

BPA-koncentrationen i urin från vuxna svenskar, har ett medianvärde på 2,6 µg/L, samt ett medelvärde om 2,7 µg/L, med ett interkvartilintervall (25:e och 75:e percentilen) som är 1.5 och 4.2 µg/L i densitesjusterade prov.

Övrig information

BPA mäts i urin efter en behandling med glucuronidas från E-koli för att ta bort glukoronsyrakonjugering. Efter centrifugering analyseras proven med vätskekromatografi masspektrometri (LC-MS/MS).

P.g.a. lågt provinflöde utförs analyserna endast efter överenskommelse. Vänligen kontakta oss på telefon 046-173195 eller e-post ammlab@skane.se för mer information.

För mer information om remisser och provtagning, se http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/labremisser-2/.

  Senast uppdaterad/signatur
2020-03-20 / MAZ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Arbets- och miljömedicin Syd (lab), Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Adress
Arbets- och miljömedicin Syd (lab),
Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Scheelevägen 8
223 81 LUND
Kontakt
Telefon 046-173195 
Fax  
E-post ammlab@skane.se