Patologi - Lymfom, lymfkörtlar för lymfomutredning

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Patologi 
Svarstid:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Beställningar ovan). Skriv gärna i datorn annars med svart eller blå penna för att texten ska synas vid inscanning av remiss.
Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Typ av preparat
• Lokalisation, adekvat anamnes och frågeställning
• Datum för ingrepp
• Telefonnummer för överlämnande av svar
• Om snabbsvar eller SVF önskas ska rutan för detta kryssas i på remissen, endast en av dem, ej båda.
• Relevanta tidigare PAD/CytD, hematologiska laboratoriefynd, tidigare sjukdomar, särskilt infektionsanamnes/immunsuppression, kliniska statusfynd och fynd vid radiologiska undersökningar, kliniska sjukdomstecken och medicinering.

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

Provmaterial
Lymfomdiagnostik bör baseras på knivbiopsimaterial från tumörengagerad vävnad, som ska skickas ofixerad till patologen. Diagnosen baseras i första hand på histologisk och immunologisk (immunhistokemisk, flödescytometrisk och i sällsynta fall immuncytokemisk) undersökning. Ibland krävs även molekylärgenetisk analys.

Materialet kan härröra från lymfkörtel, mjälte, tonsill, benmärg eller annan vävnad. I de fall en punktionscytologisk undersökning givit misstanke om lymfom bör knivbiopsin omfatta den lymfkörtel eller motsvarande som befunnits vara patologisk. Vid generaliserad lymfadenopati excideras i första hand förstorade lymfkörtlar på hals eller i axill. I andra hand tages inguinala körtlar.

Mellannålsbipsi ska undvikas eftersom materialet ofta är inadekvat för säker diagnos varpå undersökningen måste upprepas.

I speciella situationer när kirurgisk biopsi är kontraindicerad eller mellannålsbiopsi omöjlig att genomföra, kan diagnosen baseras på punktionscytologiskt material.

Det är av synnerlig vikt att en ordentligt förstorad lymfkörtel extirperas i sin helhet. Ju större materialet är desto större blir möjligheten att komma till en konklusiv diagnos redan vid första undersökningen. Exciderade lymfkörtlar ska tas ut i helt tillstånd (dvs de får inte delas) och ska hanteras varsamt.

Vid klinisk misstanke om bröstimplantatassocierat storcelligt anaplastiskt lymfom (BIA-ALCL) bör eventuell seromvätska undersökas cytomorfologiskt. Om cytomorfologisk misstanke uppkommer bör denna bekräftas med immunfenotypning (CD30) med flödescytometrisk teknik och/eller immuncytokemisk analys på cellblock alternativt cytospinpreparat. I avsaknad av cytomorfologiska fynd är dock immunfenotypning av begränsat värde. Kapselvävnaden bör avlägsnas intakt en bloc och skickas till patologen för morfologisk undersökning.
• Fördela vätskan (punktatet) i två rör i två lika delar som skickas med en enda remiss, hematopatologiremiss, till patologen i Lund.
o Rör 1 (steril): skickas som vanligt för cytomorfologisk undersökning. Frågeställning: Maligna celler? ALCL?
o Rör 2 (”transfixrör”): skickas till flödecytometri. VIKTIGT att punktaten kommer i transfixrör så fort så möjligt (MAX 4 timmar efter punktion). Transfixrören ska skickas till patologen i Lund med frågeställning: ALCL? CD30+?
Transfixrören kan skickas nästa dag eller om punktionen görs på fredag kan man vänta till måndag med rören i kylskåp eller rumstemperatur.
• Operationspreparat: kapselvävnaden bör avlägsnas intakt en bloc och skickas till hematopatologen för makroskopisk och histologisk undersökning.


Vid misstanke om konjunktivalt lymfom ska biopsi genomföras för diagnostik.
• Ta så stor bit som är rimlig, det ökar chanserna för adekvat diagnostik. Såret ska slutas med exempelvis Vicryl Rapid.
• Vid växt i nedre fornix: biopsin bör tas så högt upp mot ögonlockskanten som möjligt och sedan horisontellt. Inga biopsier på djupet på grund av risk för symblefaron.
• Provet skickas i formalin
• Frågeställning: Kliniskt misstänkt lymfom. B-cellslymfom. Andra frågeställningar kan läggas till men det är viktigt att B-celler färgas in av patologen vid lymfom.


Utförande
Lymfkörtel för lymfom läggs i koksaltskompress.

Om diagnostiken baseras på punktionscytologi görs 4-5 lufttorkade utstryk (ska vara helt torra innan de paketeras). Dessutom görs en cellsuspension (material från ett antal punktioner sprutas ned i ett EDTA- eller heparinrör innehållande ca 1 ml buffrad koksaltlösning) för flödescytometrisk och andra analyser.

Fixering
Färskt = Ingen formalin eller annan vätska.

Provhantering, förvaring och transport

Ring och skicka genast remiss och prov till Klinisk patologi.

Om materialet kan transporteras till patologiavdelningen inom loppet av några timmar läggs materialet i steril fysiologisk koksaltlösning. Provet bör nå laboratoriet så snart som möjligt, helst samma dag, och senast påföljande morgon.

Vid frågor om operationspreparat vid misstanke på BIA-ALCL kontakta hematopatologen i Lund: Jourtelefon 046-174958
För ”transfixrör” kontakta punktionsmottagningen i Lund 046-173520 eller Malmö 040-336673

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport, se Anvisningar för transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

Övrig information

Vid frågor kontakta respektive laboratorium.

  Senast uppdaterad/signatur
2024-02-01/LT
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Laboratoriemedicin
Adress
Klinisk patologi,
Laboratoriemedicin
HG, KD, LU, MA
Kontakt
Telefon  
Fax  
E-post labmedicin@skane.se